24. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika: Samo „Dom omladine“ poslovao negativno

ZVORNIK – Danas je održana 24. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Informaciju o sudskim sporovima u kojima je Gradska uprava tužena ili tužilac u 2018. godini.

Sjednici je prisustvovao Milan Radujko, zamjenik pravobranioca Republike Srpske, sjedište u Bijeljini, koji je istakao zadovoljstvo funkcionisanjem Gradske uprave u toku izvještajnog perioda.

– Mišljenja smo da budžet Grada Zvornika nije ni na koji način opterećen sudskim i drugim predmetima. Uglavnom se radi o tome da Grad više potražuje nego što se potražuje od Grada Zvornika – rekao je Radujko.

Odbornici su bili jednoglasni i kada je riječ o izvještajima o radu sa finansijskim izvještajima javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2018. godinu : JZU „Dom zdravlja“, JU RSC „Zvornik“, JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“, JU „Narodna biblioteka i muzejska zbirka“, JU „Centar za socijalni rad“, JU „Dom za starija lica“, JU Turistička organizacija grada Zvornika i JU „Dom omladine“.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović istakao je da je od osam ustanova čiji je osnivač Grad sedam poslovalo pozitivno, dok je Dom omladine iskazao gubitak.

– Samo je Dom omladine poslovao negativno i mi smo već preduzeli neke aktivnosti kako bi pomogli da se u toku 2019. godine takva situacija ne ponovi. Jedna od aktivnosti koju namjeravamo da realizujemo je nabavka projektora sa ciljem da se prihod Doma omladine poveća – najavio je Ivanović.

Na sjednici je jednoglasno usvojena Odluka o zaštiti i držanju domaćih životinja na području grada Zvornika kojom se regulišu zaštita životinja, njihova osnovna prava i dobrobit i poštovanje njihovog života, te utvrđuju uslovi za njihovo držanje na području grada Zvornika, odnosno zoohigijena kao komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa.

Odbornici su jednoglasno donijeli i Odluku o ustupanju vodovodnih i kanalizacionih sistema na privremeno korišćenje i upravljanje AD „Vodovod i komunalije“ Zvornik. Radi se o vodovodnim sistema „Zvornik-sjever“ faza I, „Zvornik-sjever“ faza II i „Tršić“, crpnoj stanici za naselje Kočanji, kanalizaciji „Ekonomija“, „Ulice“, „Tabanci“ i „Branjevo“. U Odluci je navedeno da je AD „Vodovod i komunalije“ javno preduzeće koje je u većinskom vlasništvu Grada Zvornika, da upravlja postojećim gradskim vodovom za šta je i materijalno i kadrovski osposobljeno, te da je cjelishodno da mu se predaju na upravljanje i novoizgrađeni vodovodni i kanalizacioni sistemi.

Na današnjoj sjednici jednoglasno su usvojene i odluke o ustupanju poslovnog prostora na privremeno korišćenje i upravljanje JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Zvornik i o ustupanju poslovnog objekta na privremeno korišćenje i upravljanje JU „Centar za socijalni rad“ Zvornik

Usvojeni su i izvještaji o poslovanju u prošloj godini AD „Vodovod i komunalije“ i AD „Zvornik stan“, kao i Izvještaj o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave Zvornik za period 01.01.2018.- 31.12.2018. i 01.01.2017. – 31.12.2017. godine.

Informacija o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornika, kao i odluke: o izmjenama Odluke o predaji na upravljanje pravoslavnog groblja u Čelopeku, o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta označenog kao kp.br.7947/2 ko Skočić, o kupovini gradskog građevinskog zemljišta označenog kao kp.br. 652/2 ko Zvornik-grad, te o objavljivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije grada Zvornika i o imenovanju članova Komisije za sprovođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije grada Zvornika takođe su jednoglasno usvojeni.

Back to top button