36.4 C
Zvornik
14. јул 2024.

Dodik: Pravosuđem u BiH upravljaju strani centri moći i kriminalci

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu za „Narodne novine“ izjavio je da pra­vo­su­đem u BiH uprav­lja­ju stra­ni cen­tri mo­ći, kri­mi­nal­ci i lopovi.

Po­li­ti­čki cen­tri oku­plje­ni oko mu­sli­man­skih lo­bi­ja i oko mu­sli­man­skih po­ro­di­ca, ka­ko to kaže i sam Fa­hru­din Radončić – kaže Do­dik.

Na pitanje da li ga je neko kon­ta­kti­rao u ve­zi sa slu­ča­jem u Pa­vlo­vić ban­ci, predsjednik Srpske je istakao da to nije slučaj, već po­dme­ta­nje.

– Ne­ma tu ni­šta. Sve je čis­to. Vi­la u Beo­gra­du je obje­kat pod hi­po­te­kom, ko­ji ne mo­gu da uknjižim na svo­je ime, dok ne otplatim kre­dit. Ka­da bi su­tra, re­ci­mo, htio da ga pro­dam, ne bih mo­gao. Јa sam ,opet, da ne bi bi­lo spe­ku­la­ci­je, vi­lu pri­ka­zao u svom imo­vin­skom kar­to­nu, iako se ona još ne može tre­ti­ra­ti kao mo­ja. Da, re­ci­mo, za­ku­pac ise­li, bez ob­zi­ra na to što je ot­pla­će­no sko­ro po­la to­g kre­di­ta, a ja ne bu­dem mo­gao is­pla­ti­ti os­ta­tak, ban­ka bi je pro­da­la i na­mi­ri­la ostatak du­ga – rekao je Dodik.

Dodik je rekao, da su iz Pa­vlo­vić ban­ke otpu­šte­ni ne­ki lju­di, blis­ki SDS-u, a koji su po­ku­pi­li ne­ke pri­če i po­ku­ša­li da to Bo­si­ću pred­sta­ve kao „Dodikovo kri­mi­nal­no dje­lo­va­nje“. Bosić, kaže Dodik, ide sis­te­mom vje­ro­va­tno­će. Od to­li­ko pri­ja­va ko­je po­dne­se pro­tiv njega, vje­ru­je da će je­dna upa­li­ti, ali se, kako je istakao, va­ra, jer „vi­dje­li ste ka­ko je prošao po mo­joj tužbi za kle­ve­tu“.

Na pitanje pos­to­ji li na ugo­vo­ru o ko­ri­šte­nju kre­di­ta pe­čat Vla­de RS, Dodik je odgovorio da ono što se vje­ro­va­tno desilo, jeste da se uz njegov zah­tjev za ovje­ru pot­vrde o za­po­sle­nju u Vla­di i vi­si­ni li­čnih pri­ma­nja, na­šao i pri­mje­rak ugo­vo­ra na ko­ji je, vje­ro­va­tno, službe­nik ma­hi­nal­no sta­vio pe­čat. Dodik kaže, da to ni do da­nas nije vi­dio, ali ono što je u toj si­tu­aci­ji bi­tno jes­te „da to ne proi­zvo­di ni­ka­kve pra­vne po­slje­di­ce i da u to­me ni­je učes­tvo­vao“.

– Za to sam sa­znao onog mo­men­ta ka­da se po­ja­vi­lo u ja­vnos­ti. Do­ku­men­ta­ci­ja te vrste bi­la je u Pa­vlo­vić ban­ci i ni­sam imao uvid u nju, ni­ko me ni­je oba­vi­jes­tio o to­me, ni­ti me do sa­da iko kon­ta­kti­rao u ve­zi sa na­vo­dnom is­tra­gom o ko­joj bru­ji re­gi­on – rekao je predsjednik Srpske.

O in­for­ma­ci­ji da se oče­ku­ju ma­so­vna ha­pše­nja Srba zbog na­vo­dnih ra­tnih zlo­či­na, Dodik kaže da za to treba pitati Mladena Iva­ni­ća, Mladena Bo­si­ća i Ognjena Ta­di­ća. Upitao je ka­ko je mo­gu­će da po­sli­je to­li­ko go­di­na Tužilaštvo BiH podigne op­tužnice protiv Bo­ri­sla­va Pa­rav­ca i Mi­la­na Nin­ko­vi­ća, koji su već pro­šli ne­ke pro­ce­se.

– To zna­či da je pos­to­ja­la sa­gla­snost u do­ku­men­ti­ma. Po­drška tzv. Sa­ve­za za pro­mje­ne pra­vo­su­đu BiH, do­ve­la je do hapšenja ve­li­kog bro­ja Srba, op­tuženih za na­vo­dne ra­tne zlo­či­ne. Za­to me i ne ču­di to što se na­jav­lju­je – kaže Dodik.

Na najavu da bi mu lider SDS-a Mla­den Bo­sić konačno „stao na crtu“, ako bi se raspisali van­re­dni izbo­ri u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da je „zah­tjev SDS-a za izbo­re u RS neo­zbi­ljan“. Najavio je da je spre­man da pri­hva­ti izbo­re na svim ni­vo­ima.

– Ako li­de­ri tzv. Sa­ve­za za pro­mje­ne tvrde da je to ne­mo­gu­će uči­ni­ti na ni­vou BiH, lažu nas. Mo­gu­će je! Ne­ka svi posalnici po­dne­su os­tav­ke, kao i Mla­den Iva­nić, član Pred­sje­dniš­tva iz RS. U tom slu­ča­ju izbo­ri su ne­mi­no­vnost. Spreman sam da po­dne­sem os­tav­ku i da ide­mo na izbo­re. Uvje­ren sam u svo­ju po­bje­du i po­bje­du SNSD-a na svim ni­vo­ima. Pi­ta­nje je da li bi se, po­sli­je no­vih izbo­ra, mo­g­la for­mi­ra­ti vlast na ni­vou BiH, bez SNSD – istakao je Dodik.

Kada je riječ o održavanju referenduma o radu Suda i Tužilaštva BiH, predsjednik Srpske kaže da je za njegovo održavanje po­tre­ban što je mo­gu­će ve­ći druš­tve­no-po­li­ti­čki kon­sen­zus, koji, nažalost, nije pos­ti­nut. Primjetio je, kaže, da u po­slje­dnje vri­je­me ra­zni opo­zi­ci­oni po­li­ti­ča­ri iz Srpske, ko­ji ni­su gla­sa­li za taj re­fe­ren­dum, požuru­ju da se on održi. Bi­lo bi, ističe, in­te­re­san­tno da se to pi­ta­nje vra­ti u Narodnu skupštinu, da vi­di­mo da li bi podržali tu odlu­ku. Ako to uči­ne, re­fe­ren­dum o Tužilaš­tvu i Su­du BiH mo­gao bi biti održan zna­tno ra­ni­je, istakao je Dodik, javlja RTRS.

POVEZANO

ISTAKNUTO

IZBOR UREDNIKA

Pratite nas

25,923FanovaLajkuj
1,112PratilacaZaprati
955PratilacaZaprati
1,123PretplatniciPretplatite se